Vyvoj a vyznam papirenskeho prumyslu

Na nìjaký èas se prùmysl na¹í civilizace vyvíjí velmi závratným tempem. Zvlá¹tì to je pravdìpodobnì nìkolik desetiletí, které uplynulo od vynalezu prvních poèítaèù. V hodinì bì¾né automatizace a automatizace je obtí¾né rychle uspokojit po¾adavky zákazníkù, kdy¾ v souèasné dobì provádí dùle¾itou vìt¹inu práce stroji. Tak¾e je dùle¾ité mít jistotu, ¾e pou¾íváte software, který hraje stále dùle¾itìj¹í roli ve v¹ech prùmyslových odvìtvích.

Pøíkladem je osamìlý jeden z nejmodernìj¹ích odvìtví prùmyslu, konkrétnì trojrozmìrný tisk, který se doporuèuje intenzivnìji se rozvíjet a oèekává se, ¾e bude existovat z pohledu mnoha oblastí. Jako vysoký argument mù¾eme provést transplantologii. 3D tiskárny jsou tvarovány tak, aby vytváøely celé orgány z jednotlivých bunìk, jako je ¾aludek, srdce, játra nebo ucho, co¾ je neporovnatelnì levnìj¹í, pokud ji srovnáme s obtí¾ným získáváním orgánù od dobrých dárcù.Proto je zde zvlá¹tì dùle¾itý prùmyslový software, který øídí jednotlivé funkce takové tiskárny. Pøístroj musí s jinou pøesností vìdìt, který prvek by mìl být umístìn v jakém smyslu a jaký by mìl být tvar výstupního produktu.Na druhou stranu, pokud budeme brát jako referenèní oblast jiný prùmysl, a to i telefonicky, uvidíme trochu pøístupnou aplikaci softwaru. Staèí se podívat na nepøedstavitelné mno¾ství aplikací, které jsou vydávány na je¹tì více rùzných modelech mobilních telefonù a tablet. Samotné mobilní zaøízení v nìkterých ohledech èasto pou¾ívají stolní poèítaèe.Poèítaèové hry mohou být pou¾ity jako argument. V tomto odvìtví je role softwaru zcela èistá a nevy¾aduje ¾ádné komentáøe.Domnívám se, ¾e vìt¹ina z vý¹e uvedených argumentù a racionální argumentace pøesvìdèila ètenáøe èlánku o vysoké roli velkého softwaru pro tento sektor a povzbudila je, aby pøemý¹leli.