Technickeho stavu autobusu

Pøesná specifikace chuti a povahy nákladu je nezbytná pro posouzení technického stavu zaøízení, výbìru materiálù, prohlá¹ení o pøíèinách ¹kod nebo návrhù zmìn a péèe.

V souvislosti s vý¹e uvedeným pou¾íváme numerické metody pro pøesné stanovení úrovnì zatí¾ení, dále pak metody koneèných prvkù (FEM.Metoda koneèných prvkù mù¾e také platit pro statické elementy, kdy¾ je aktivní. V dynamických událostech je klíèovou otázkou napøíklad rychlost zmìn zatí¾ení, tøení a tokù médií. Mescal výpoèty jsou stále pou¾ívány k urèení pøíèin poruch a po¹kození.Typické analýzy kombinované s mes výpoèty se týkají pøedev¹ím:- ovìøení stavu napìtí a napìtí na konci urèování kritických míst,- úpravy stavu v projektu sni¾ování intenzity stavby,- ovìøení pøíèin ¹kod a jejich nápad na provoz,- modelování odlitkù a tokù.Kromì toho, mes výpoèty jsou také velmi silné uznání v námoøním prùmyslu. Pøi návrhu plovoucí nebo ponorné konstrukce je podrobná analýza jejich silných stránek a druhých charakteristik FEA prostøedkem pro pohodlné a finanèní øe¹ení.Nejhospodárnìj¹í je pou¾ít pøedbì¾né analýzy ji¾ v základní fázi projektu. To vám umo¾ní vyhnout se chybám v dal¹ím návrhu. Nejdùle¾itìj¹ím prvkem výpoètù je kontrola okam¾ité pevnosti navr¾ené konstrukce. Jako celek a navíc v hlavních uzlech. Pro stanovení únavové pevnosti se také pou¾ívají výpoèty sítì.V dne¹ních letech do¹lo k revoluci ve výpoètech zmatkù a postupnì se vzdává nepøípustnosti lokálního plastifikace materiálu. Ve smlouvì s posledním mù¾ete snadno pøedvídat extrémní otázky a chránit vodní katastrofy, ke kterým mù¾e dojít. Probíhají práce na vývoji norem pro minimalizaci ¹kod zpùsobených pøi kolizi. Obrovský pokrok ve výpoètu nepoøádkù zaèal projekty EU "tvrd¹í" a "cíle". Pou¾ití mesových výpoètù je je¹tì vìt¹í.