Program pro spravu ueetni kancelaoe

POS systém je cateringový plán pro správu v¹ech typù stravovacích zaøízení, jako jsou restaurace, hospody, pizzerie, bary s rychlým obèerstvením, hotelové restaurace, vèetnì celého.

Pro malé i ¹ir¹í prostoryPOS je velmi pøesný v servisu jak malých prostor, tak celé gastronomické sítì. Jedná se o dùle¾itý nástroj, který je vybrán pro ètení na dal¹ích pozicích POS. Projekt bude pøíjemným zpùsobem, jak zlep¹it øízení na konkrétních úrovních øízení a zajistit plnou kontrolu nad ka¾dým prvkem praxe v areálu. Software zvý¹í komfort slu¾eb zákazníkùm. Systém výraznì ovlivní efektivitu zamìstnancù v kuchyni, zatímco v místnosti se urychlí etapa realizace objednaných jídel. Podrobná analýza preferencí a poptávky mezi zákazníky usnadní a pøipraví chutné menu.

Kompatibilita s novými zaøízenímiPOS stravovací software mù¾e spolupracovat s mnoha nástroji a systémy, které zlep¹í ¾ivot v¹ech prostor. Hraní na speciálních zaøízeních, jako jsou fiskální tiskárny, systém kuchyòského monitoru nebo bezdrátové pagingové systémy, minimalizuje dobu obsluhy, dosahuje vìt¹í rotace tabulek nebo zvy¹uje zisk restaurace.Jasný a èitelný zpùsob pou¾ívání POS programù umo¾òuje pohodlnou práci, zrychluje implementaci jednotlivých úkolù, minimalizuje dobu ¹kolení zamìstnancù ovlivòující náklady na implementaci systému.

Snail FarmSnail Farm - Inovativní šnekové sérum, které eliminuje vrásky!

Vlastnost z modulu zaji¹»uje:Pohodlí práce: intuitivní ovládání, pøidávání polo¾ek do objednávek, spolupráce s pokladnami nebo finanèními tiskárnami a èteèkami èárových kódù, pøiøazování zkratek konkrétním pokrmùm, zasílání údajù o nadmìrných hodnotách, zadávání a usazování speciálních pokrmù atd.Transparentnost:. Pøístup k úètùm, transakcí a vyvá¾it ka¾dou tabulku, seskupování potravin, napøíklad zelenina, nealkoholické nápoje, alkohol, detailní pohled na pokoji, index ozdoby, sada nádobí pro vydání pøíkazu, data jsou pøíli¹ dlouhodobé operaèní stùl, atd.Rychlost: sbìr a zmìna objednávek, tisk poukázek ve smyslu pøípravy jídel, rychlá zmìna objednávky, výbìrová li¹ta výrobkù atd.V¹estrannost: bezpeèné pøihla¹ování zamìstnancù, kontrola pokladní, podpora dal¹ích forem platby.