Pokladna nejlevnij i

Povinnosti, které se týkají dr¾itelù registraèních pokladen, zahrnují nejen práce související s jejich dovozem a fiscalizací. Naopak, s ka¾dým dal¹ím obdobím, ve kterém máme informace o pokladnì, zacházejí. Co tedy patøí k va¹im vlastním cílùm?

Co nám ukládá daòová povinnost, a to v dosahu a pou¾ívání registraèních pokladen?

1. Pøíjmy, pøíjmy.

Dùle¾itou otázkou je vydávání pøíjmù. U¾ jste sly¹eli o koupi akcí na sbìr pøíjmù od prodejcù. Jakékoliv takové akce? Potvrzení je skuteènost, ¾e daò splatná daòovému úøadu byla pøevzata do prohlá¹ení prodejce. ®ádný pøíjem, lze smíchat s tím, ¾e tato daò nebyla zahrnuta. Máme tady napravit, napøíklad daòovou a konkurenèní nepoctivost.

2. Denní fiskální zpráva.

Denní fiskální zpráva je dal¹í povinností, kterou je podnikatel nucen. Po dokonèení ka¾dého dne (ale stejného pøed zahájením obchodování na dal¹í den je podnikatel povinen podat zprávu. V ní bude uvedena hodnota danì, kterou má podnikatel zaplatit daòovému úøadu odpovídajícímu jeho sídlu. Simple? Vzpomeòme si, ¾e tato zpráva je prezentována v úspìchu fiskální kontroly.

3. Mìsíèní fiskální zpráva.

Podobnì, kdy¾ je úspì¹ný denní výkaz, je tøeba provést obdobnou mìsíèní zprávu. Jde o to vzít v úvahu hodnotu celé danì, kterou musíme za celý mìsíc platit navíc. Kdy bychom mìli udìlat tuto zprávu? V tomto smyslu je potøeba pomìrnì jednoduchá. Mìsíèní fiskální zpráva musí být zdobena a¾ do dne¹ního dne mìsíce, o kterém mluví.

4. Pokladna.

Vyu¾ití daòových penì¾itých dávek je podmínìno povinností zadávat zápisy do práce pokladny. Je dùle¾ité, aby tyto záznamy, kdy¾ a v¹echny knihy jsou shroma¾ïovány v prostøedí, které je vybráno v tìsné blízkosti pokladny. Tyto texty budou samozøejmì kontrolovány pøi daòové kontrole provádìné u podnikatele daòovým úøadem.

Shrnutí: & nbsp; Pokladny mají mnoho povinností. Vyplnìním tìchto informací jsme si v¹ak jisti, ¾e si to uvìdomujeme legálnì. Doká¾eme to proto pøi provádìní rùzných daòových kontrol provádìných daòovým úøadem.