Poepravy osob wiebodzice

Od roku 2011 musí ka¾dý taxikáø nabízející dopravní slu¾by pro ¾eny vìdìt, jak v hotovosti zaplatit. Dopravci, kteøí produkují na¹e slu¾by v souladu s vlastními provozovateli, jsou od této povinnosti osvobozeni.

Pøenosné registraèní pokladny pro taxikáøe vynikají svými rozmìry. Obvykle mají rukojeti, které jdou do stabilní instalace v autì a nejsou napájeny bateriemi umístìnými v pokladnì, po tom v¹em jsou napojeny na autobaterii, tak¾e se bìhem celé smìny nevybíjí. Pøístroj má obvykle displej, který bude nakupovat za jeho vydìlávání v jednoduché a horizontální hodnotì a zároveò je silný pro zmìnu povìtrnostních podmínek. Mìjte na pamìti, ¾e oznaèení taxametru a pokladny by mìlo být k dispozici pro ètení bìhem jízdy taxikáøem a cestujícím.Dal¹ími vlastnostmi, které výraznì zlep¹ují práci ka¾dého dopravce, jsou: mo¾nost pøipojení pokladny pøímo k taxametru, díky èemu¾ mù¾e být doklad automaticky vyti¹tìn, mo¾nost udìlení slev nebo zru¹ení úètenky v pøípadì, ¾e klient kurz opustí. Fiskální pokladna taxikáøe byla vyvinuta pøedev¹ím ze specifiènosti této profese. Potvrzení, které je z ní vyti¹tìno, má nìkolik nestandardních polo¾ek, jako je doba cesty, ujetá vzdálenost, èíslo taxi nebo poèet spoleèností pou¾itých v jednom tarifu. Øidiè taxíku mù¾e rovnì¾ uvést na potvrzení o poskytnutých doplòkových slu¾bách, tj. Pøepravovat zavazadla, pøepravovat zvíøata atd.Je známo, jak ka¾dá pokladna pøedstavuje základní funkce - tisk denní a mìsíèní zprávy, stav pokladny, fakturaèní výkaz a navíc výtisk reportu nastavení taxametru.Pokladna pravdìpodobnì ¾ije s taxametrem a poèítá jedno zaøízení, ale v praxi tento pøístup èasto nefunguje, proto¾e jasnì sni¾uje stejnou dobu provozu zaøízení a vy¾aduje èastou výmìnu papírových rolí. Je mo¾né jej pøipojit k notebooku v zaøízení pro vytvoøení vhodných funkcí nebo aktualizací softwaru.Pokladnu lze snadno a rychle postavit a rozebrat v automobilu, a to díky tomu, ¾e nestaèí pracovat s mnoha taxametry, to znamená nejen v konkrétním autì, ale je mocné ji vzít do kanceláøe nebo do budovy a pøipravit zprávy. Zaji¹»uje to výjimeènì proti kráde¾i pokladny pøi dlouhých zastávkách.