Poeitaeovy ueetni software

Software Enova byl vytvoøen skupinou profesionálù. Nejlep¹í designéøi, programátoøi a testeøi pracovali neúnavnì po mnoho let, aby pøivedli zbo¾í k dokonalosti. Jejich dokonalost je zároveò dlouhá léta pøísné dohody s klienty, jak mohou èekat na podporu ètyøiadvaceti hodin sedm dní v týdnu. V¹echny klienty jsou pou¾ívány individuálnì. Úzká a úzká spolupráce umo¾nila vyvinout software tak, aby byl je¹tì pøátel¹tìj¹í a praktiètìj¹í, aby nebylo snadné prodávat IT.

Program Enova Kadry a program Wages je software, který úèinnì podporuje øízení lidského kapitálu ve spoleènosti. Zabývá se kanceláøemi, které zamìstnávají nìkolik a¾ nìkolik tisíc zamìstnancù. Tento program mapuje komplexní organizaèní strukturu spoleènosti s významnými dovednostmi a efektivitou. Software splòuje v¹echny po¾adavky polského práva. Oba, pokud hledá záznam údajù o HR, poèítá ZUS, danì, mzdy nebo nemocenské dávky. Software je urèen pro ¹irokou ¹kálu pøíjemcù. Mohou se skládat mimo jiné ze zamìstnancù správní rady, úèetních kanceláøí, spoleèností poskytujících slu¾by z úrovnì poètu pracovníkù nebo personálních záznamù, jako¾ i zamìstnancù personálního oddìlení.

Stojí za to vìøit spoleènosti s dlouholetými zku¹enostmi. Vyberte software Enova Personnel a Payroll pro rùst a pro výkonnìj¹í vedení vlastního jména. Program poskytuje pomoc pøi zlep¹ování procesù øízení personálního oddìlení, efektivnosti systému, sni¾ování rizika chyb, automatizace procesù, rychlého a intuitivního seznámení s velkými informacemi o zamìstnancích. Software ¹etøí hodiny práce HR oddìlení a podporuje poboèku v potu své ka¾dodenní práce. Program zaruèuje plnou spolupráci se v¹emi èástkami a zákonnými podmínkami vstupujícími do v¹ech oblastí na¹eho svìta.

Vyberte software Enova HR a mzdy a navrhnìte, ¾e to stojí za to. Personál IT je k dispozici 24 hodin dennì, sedm dní v týdnu. Pomohou vám instalovat, konfigurovat a otevírat software, pøipravovat firemní IT systém pro tvorbu s programovým centrem.