Obrabini kovu s upsk

V souèasné dobì je hutnictví oblastí, která není jen procesem tváøení plastù a sléváren, ale zároveò se zastavuje skupinovým výzkumem makro sil. Na tomto konci se obvykle odstraòují experimenty na metalografických mikroskopech.

Mikroskopie je nìco, co se objevilo pøed nìkolika stovkami let. Nicménì, to bylo jen relativnì odli¹né od zaèátku ¾e rùzné typy mikroskopù byly pou¾ívány v metalurgii. V souèasné dobì jsou nezastupitelné pøi práci s in¾enýrskými èlánky. V této oblasti jsou dnes nejdùle¾itìj¹í metalografické mikroskopy, které se mimo jiné pou¾ívají pro studium kovových vzorkù nebo jejich prùlomù. Zobrazovací technologie je pøítomna na neprùhledných vzorcích. Metalografické mikroskopy mimo jiné zahrnují elektronové mikroskopy, které umo¾òují pozorovat struktury na atomové úrovni a svìtelné mikroskopy, charakterizované men¹ím zvìt¹ením. Pozorování provádìná s pou¾itím tìchto zaøízení jsou nesmírnì dùle¾itá, proto¾e díky tomu mù¾eme najít jiný zpùsob mikrotrhlin v komoditì nebo jejich zaèátku. Je mo¾né vypoèítat fázový pøíspìvek a také urèit pøesné fáze. Díky tomu doká¾eme a odhadneme poèet a zpùsob vmìstkù, jako¾ i mnoho dal¹ích dùle¾itých prvkù z oblasti metalurgie. Napøíklad, èasto mikroskopická pozorování novì vytvoøeného materiálu umo¾ní pøesné pozorování struktury materiálu, díky kterému mù¾eme v perspektivì pøedcházet mnoha ne¾ádoucím poruchám.

Zvlá¹tì dùle¾ité je pou¾ití metalografických mikroskopù, proto¾e díky tomu doká¾eme rychle najít defekty v materiálu. V¾dy je nutné, aby manipulace s tímto zaøízením byla tvrdá. Zkou¹ky by proto mìly provádìt pouze kvalifikované osoby.