Mobilni chladici zaoizeni

Dokud poslední mobilní zaøízení nebyla zcela doménou jednotlivých zákazníkù. V souèasné dobì stále více hledají vyu¾ití v zájmu. Díky dynamicky rostoucímu prodeji smartphonù se mìní i potøeby obchodních zákazníkù. Urèuje, kterým smìrem jsou nová IT øe¹ení smìrována do kanceláøí.

Spoleènosti, které se zabývají systémy erp, stále èastìji ¾ádají výrobce tohoto softwaru o nabídku svých slu¾eb prostøednictvím mobilních zaøízení. Pou¾ití chytrých telefonù je mimoøádnì u¾iteèné pøi shroma¾ïování objednávek. Toto øe¹ení souèasnì zneu¾ívají lidé, kteøí jsou nuceni cestovat dennì. V bleskovém plánu jsou schopni zkontrolovat typová data. Mobilní systémy mají stejné mno¾ství jako standardní programy erp. Jedinou variantou je rozhraní, které je naladìno na mobilní zaøízení. Pøíklad øe¹ení, které pou¾ívá tento standard, je program comarch erp altum. Vidí pou¾ití pøedev¹ím v bì¾ných a vysokých slu¾bách a komerèních podnicích. Mobilní systémy erp vycházejí ze dvou mo¾ností pøijetí ke konkrétním. První z nich je speciálnì napsaná aplikace pro smartphony. Pøed pou¾itím je nutné jej zapsat do nástroje a nainstalovat. Pøístup k datùm je po pøihlá¹ení k døíve pøipravenému úètu. Druhým øe¹ením je pøístup k datùm prostøednictvím webového prohlí¾eèe. V posledním pøíkladu se musíte pouze pøihlásit k tìlu - není tøeba ¾ádný dal¹í program. Stojí za to, ¾e aplikace na mobilních datech bude stále aktualizována na nejrùznìj¹í verzi. To vám umo¾ní uniknout mnoha nepøíjemným událostem. Comarch erp altum má mnoho velkých modulù, díky nim¾ bude tento software pou¾íván témìø v jakémkoli poli. Zaèínáme s finanèními a úèetními a zaèínáme logikou a provozováním lidského kapitálu.