J ruska restaurace

Po na¹í restauraci chceme, aby na¹i u¾ivatelé byli velmi spokojeni. To se promítne do úzké mzdy. Dùle¾itá je samozøejmì i znaèka a cena hotových jídel. Èí¹níci by mìli být skromní, i kdy¾ hodnì slu¾eb zákazníkùm. Interiér je velmi velký, co¾ by mìlo odpovídat obecnému typu jídel, které poskytujeme. V¹echny tyto slo¾ky nám umo¾òují dosáhnout úspìchu.

Rozhodl se zamìøit na sílu a kvalitu slu¾eb. Jak zvý¹it efektivitu na¹í restaurace? Nejjednodu¹¹í zpùsob je implementace vhodného IT systému. Software pro restaurace a zaøízení, které jim dávají stejnou investici. Mù¾e být oznámeno, ¾e k jeho èinnostem nebude pøíli¹ pøispívat. Na konci léta nemìly restaurace taková øe¹ení a byli na tom skvìlí. S pøítomností nemù¾ete nesouhlasit. Mìli byste mít v¾dy na pamìti, ¾e ná¹ boj není na svém místì a po¾adujeme, abychom s ním neudr¾eli, ale abychom ho pøedjeli! Takový software nám velmi pomù¾e provozovat restauraci a optimalizovat práci zamìstnancù.Pojïme k funkènosti, která nám mù¾e poskytnout takový zpùsob. To nejdùle¾itìj¹í je nesmírnì intenzivní prodej. Pokladna s dotykovým displejem funguje velmi dobøe a umo¾òuje rychlé zadání objednaných jídel. Souèasnì mù¾eme provozovat nìkolik desítek úètù, které budou vyti¹tìny, kdy¾ o nì klient po¾ádá. Jaký dobrý rozkaz pùjde okam¾itì do kuchynì, kde bude slu¾ba schopna okam¾itì reagovat a zaèít se pøipravovat. Mù¾ete zapomenout na bìh nebo køik, co si klient objednal. Neexistuje stejný profesionální pøístup. ®e v souèasné dobì máme v kuchyni, proto ¾ádáme o vedení èasopisu. Software nám umo¾ní kontrolovat stav v¹ech podrobností a v pøípadì potøeby oznámit objednávky v dostateèném pøedstihu. Systém sám mù¾e analyzovat objednávku zákazníka a vypoèítat odhadovanou spotøebu materiálu. Pøístup k poslednímu, který se ji¾ v restauraci koná, je pro majitele zvlá¹tì dùle¾itý. Mù¾ete být v paláci nebo na výlet, zkontrolujte, zda prodej probíhá správnì, nejsou ¾ádné prostoje v kuchyni nebo není nedostatek pøísad ve skladu.Software pro restaurace má také mnoho dal¹ích rolí a dozví se o posledním. Urèitì potká i ty nejchud¹í zákazníky.