Bezpeenostni pravidla mondi

Kanceláøe v knize by mìly uèinit øádný program BOZP velmi jasným zpùsobem. To vytváøí vá¾né místo v pøípadì, kdy je riziko ztráty zdraví nebo vydìlávání èlovìka velmi praktické. Na cestì, pøemý¹let o bezpeènosti, se obrací k práci správných nástrojù, které zaji¹»ují pohodlí práce.

Takovými nástroji jsou rozhodnì lapaèe prachu, které jsou upraveny v nízkých a obtí¾ných podnicích. Provádìné èinnosti èasto zpùsobují tvorbu pylu, který stoupá ve vzduchu, a tak se dostávají do bytu lidských plic. Velký pak je zejména v oblastech, kde jsou svaøovací stroje pou¾ívány pro urèitý výkon. Bìhem svaøování se svaøovací dým pøená¹í v oblasti práce, co¾ není skuteèný program pro lidské zdraví. Aèkoli ne jen takový kouø mù¾e pøinést negativní tlak na poøádnou pøítomnost v podniku. Tam jsou obchody, které pou¾ívají mnoho chemikálií, jejich¾ chu» a páry také vzná¹et ve vzduchu mù¾e také obsahovat podrá¾dìní dýchacích cest. Aby se tìmto formám zabránilo, stojí za to investovat do velkých odpra¹ovacích systémù pracovi¹». To umo¾ní vyhnout se nemocem mezi lidmi a správné zabezpeèení prostøedkù BOZP, které je zamìstnavatel povinen uèinit. Vysávání v dílnách by mìlo být právì takovou situací. Nejde sem po pøipojení vysavaèe a posunutí sacího pohybu pøes hladké povrchy pracovního prostoru. Vysávání se provádí zcela jinak a prochází èistìním vzduchu, které se získává v konkrétní prùmyslové hale nebo jinde ve firmì.Odsávání prachu je pomìrnì stará forma èi¹tìní vzduchu, ale pro tento typ úkolù existují je¹tì více reálných nástrojù. Samozøejmostí je kvalita úkolu, ale vybavení a jeho význam. Staré sbìraèe prachu, dnes stojí za to nahradit kazetovými prachovými sbìraèi, které dokonale vypovídají o v¹ech druzích prachu, a to i pøi silném stravování minimálním zpùsobem regulace, co¾ má pøíznivý vliv na dobu odsávání prachu.