Bezpeenost mazdy 5

Stanovené pracovní podmínky pøedstavují riziko výbuchu, co¾ je velmi rychlé riziko pro lidské zdraví a èinnost. Aby se sní¾ilo riziko stra¹né nehody, Evropská unie zaèlenila smìrnici o ochranì proti výbuchu do bytu 30. èervna 2003. V následujícím textu uvádíme pøípadové studie atextu.

Co je to atex?Pod záhadnì znìjícím konceptem ATEX z francouzského jazyka Atmosphere Ecploeable jsou polo¾eny dvì velmi praktické smìrnice EU, které øíkají ochrana proti výbuchu. Prvním z nich je pak Rada 94/9 / EC - ATEX 100a, která stanoví po¾adavky na vstup do nákupu zaøízení, která budou vést, chránit a øídit, která by mìla být pou¾ívána pro úèely mimo prostøedí s nebezpeèím výbuchu, stejnì jako stroje a øídicí systémy se specifikací pro pou¾ití. v oblastech s nebezpeèím výbuchu.

Vydáním oznaèení CE na výrobku výrobce prohla¹uje, ¾e tento výsledek splòuje v¹echny po¾adavky na informace, které se na nìj vztahují, jinými slovy na Nové øe¹ení. Ve smyslu urèení, zda daný výrobek splòuje po¾adavky smìrnic nového øe¹ení a zda je schopen ponechat na nìm znaèku CE, je provedeno posouzení shody. Smìrnice o novém pøístupu upravují nebezpeèí, která musí výrobce najít a zbavit se jich pøed uvedením výrobku na trh.

Druhá smìrnice 1999/92 / ES - ATEX 137 je velmi vá¾ná z hlediska vize zamìstnancù závodù, ve kterých se mohou vyskytovat potenciálnì výbu¹ná prostøedí. Její principy se týkají dùvìry a zdravotních pomùcek v¹ech lidí, kteøí knihu provozují a získávají pøíle¾itosti v tìchto oborech.

Pro koho jsou ¹kolení atex?©kolení ATEX je spojeno s ochranou proti výbuchu as principem ATEX. Jsou aplikovány na v¹echny náv¹tìvníky, kteøí se zabývají potenciálnì výbu¹nými oblastmi, vèetnì mana¾erských pracovníkù, technologických pracovníkù a dospìlých, kteøí se v podstatì spoléhají na dùvìru a praktikují hygienu. ©kolení je nezbytným dùvodem k tomu, aby v základním rozsahu splòovala doporuèení norem PN-EN 60079-17 týkajících se po¾adavkù na zpùsobilost pracovníkù v oblastech Ex. Je tøeba zmínit, ¾e ¹kolení ATEX nenahrazuje hlavní ¹kolení, které musí být provádìno oddìlenì, tak¾e stojí za to si vybrat slu¾by renomované spoleènosti, co¾ je komplexní vzdìlávací balíèek.