Auchan krajee

Atex ¹kolení, nebo rozsah ¹kolení je mluvený a podporovaný k zále¾itostem konkrétního jednotlivce nebo organizace. Následující seznam uvádí nejdùle¾itìj¹í otázky, na jejich¾ základì je vypracován závìreèný plán ¹kolení. Tento seznam mù¾e být ve zvlá¹tních pøípadech roz¹íøen na nové otázky.

https://jinx-formula.eu/cz/

Státní ¹kolení Atex:právní dùvody související s bezpeèností výbu¹nosti: smìrnice ATEX 137 a národní pøedpisy,Smìrnice ATEX95 a národní pøedpisy; vzájemné vztahy mezi smìrnicemi ATEX137 a ATEX95,právní dùvody související s po¾ární bezpeèností: vyhlá¹ka Ministerstva vnitra a správy ze dne 7. èervna 2010 o po¾ární ochranì objektù, objektù a míst; vzájemný kontakt s pravidlem ATEX137,základní pravidla pro posuzování a umístìní prostor s nebezpeèím výbuchu; extrémní posouzení vhodnosti výbu¹ných parametrù plynù, kapalných a prachových par,elektrostatické uzemnìní - obtí¾nost, pøíklady a dal¹í technická øe¹ení,druhy ochrany proti výbuchu pou¾ívané v odvìtví a dùle¾itá pravidla pro jejich výbìr; dùle¾itá pravidla pro zaji¹tìní procesních zaøízení proti nebezpeèí výbuchu,ukázkové pøíklady ilustrující úèinnost pou¾ívání jednotlivých systémù ochrany proti výbuchu,základní zásady bezpeèného psaní kusù a pou¾ívání strojù v prostøedí s nebezpeèím výbuchu,pøíklady výbuchù v prùmyslu,stupeò a dostupnost ventilace a rozsah zóny nebezpeèí výbuchu na pøíkladech plynových zaøízení, vodíku, propan-butanového plynu, acetylenu; nabíjecí stanice baterií, skøíòky dùvìry pro skladování chemikálií,elektrické stroje v oblastech s nebezpeèím výbuchu - obecné pokyny pro montá¾ zaøízení,hrozba nebezpeèné nehody v odvìtví; vybrané problémy související se skladováním, odpra¹ováním, systémy pro manipulaci s uhlím v elektrárnách, omezeními souvisejícími s pou¾íváním systému pro odlehèení výbuchu,procesu a rychlého ohro¾ení procesù biomasy.